Následující údaje byly získány z dokumentů předložených registrující stranou

 

Dokument v PDF - CZ LANGUAGE

 

PODSTATNÉ INFORMACE

Popisuje elektrický generátor popírající Zákon Zachování Energie. Jeho výstupní elektrická energie je 4 krát vyšší, než energie vstupní. Je to odhalením nového fyzikálního zákona. Takto vyrobená elektrická energie bude přínosem pro lidstvo. Celoplanetární životní prostředí bude zbaveno znečištění ovzduší.

Signatura
Dr. Pavel Imris, CSc.
Státní příslušnost Slovenská Republika
Nynější adresa: 17268 Boitzenburger Land, Spolková Republika Německo

Datum: 19. prosince 2018

 

Nákres generátoru

Hlavní část: elektrický generátor je charakterizovaný tím,
že je obalený okolo bipolárního magnetu (1) z lehce
magnetického matriálu, dvě indukční cívky (2,3) jsou
odděleny na každé straně (1a, 1b) a vytvářené
elektrické pole (4), které prochází z pásmového
kondenzátoru (10) přes ony obě strany (la, 1b)
a kmitající zdroj (17) připojený přes elektrickou
přípojku (15) k budicí cívce.

 

PATENT ČÍSLO DE 20 2018 004 259 U1 12.06.2018

Popis

[0001] Předložený vynález se vztahuje k elektrickému generátoru, sestávajícího se ze dvou indukčních cívek a budící cívky, kde jsou indukční cívky instalovány okolo bipolárního magnetu vyrobeného z magnetického materiálu na bázi železa, přičemž budící cívka je situována okolo obou stran z vnějšku.

[0002] Tyto dvě indukční cívky jsou navinuty okolo měděného magnetického jádra běžným způzobem. Budící cívka je vinuta okolo dvoustranného jádra napájena pásmovým kondenzátorem s kapacitním odporem z vnějšku. Tento vynález poukazuje na fyzikální process, funkci, která je spojená s vlastní indukcí.

[0003] V rámci technologických standardů je elektrický generator přístroj, který transformuje mechanickou energii na elektrickou. Funkčnost je založena na Indukčním zákonu, podle kterého je indukovaný tlak přímo úměrný zařízení z hledika počtu cívek a rychlostí změn magnetického pole. Mnoho technických alternativ tohoto generátoru bylo konstruováno na základě tohoto fyzikálního principu.

[0004] Tento vynález byl koncipován jako jednoduché technické zařízení obsahující známé součásti, které se nepohybují. Tento generátor je statický. Fyzikální process je neznámý a má obrovský význam pro lidské poznání. Elektrická energie v podmínkách vzahu hmota-energie má jinou matematicko-fyzikální definici než popsal Einstein ve své práci.

[0005] Tento vynález má za cíl vytvořit zařízení pro implementaci do fyzikálních procesů, ve kterých je elektrická energie využitelná díky indukci ve dvou magneticky propojených indukčních cívkách.

[0006] Prostředky k dosažení tohoto cíle se sestávají ze dvou indukčních cívek a budící cívky, stejně jako oboustranné jádro z lehce magnetického materiálu.

[0007] Tato nová struktura (prostředky) budou lépe objasněny pomocí prezentace příkladů.

[0008] Schematicky:

 

Fig. 1 zobrazuje boční pohled na generátor se dvěma indukčními cívkami, budící cívkou, a oboustranným jádrem vyrobeným z lehce magnetického materiálu.

Fig. 2 zobrazuje boční pohled na pásmový kondenzátor

Fig. 3 zobrazuje boční pohled na budící cívku se dvěma paralelními kanálky a dvěma kondenzátory

 

 

[0009] Fyzikální základ tohoto vynálezu je vyobrazený na Fig. 1. Oboustranné magnetické jádro 1 sestává se z lehce magnetického materiálu. První indukční cívka 2 je připojená ke druhé straně 1b. Budící cívka 4 je ovinuta okolo dvou stran 1a a 1b. Siločáry magnetického pole 6, 7 indukčních cívek 2, 3 jsou napojeny do středů indukčních cívek 2, 3. Elektrické spojení 8 připojuje indukční cívku 2 s elektrickým nábojem, což není zobrazeno. Elektrické propojení 9 uvádí indukční cívku 3 v elektrický náboj, který taktéž není zobrazen.

[0010]  Fig. 2 zobrazuje pásmový kondenzátor 10 jak je ilustrováno v DE 199 27 355 A1. Dielektrikum 11 je umístěno mezi metalické fólie 12, 13. Elektrický izolant 14 je nad touto strukturou. Metalické fólie 12 a 13 jsou uprostřed elektrických přípojek 15 a 16, připojené k tlakovému zdroji. V takovém obvodu tok vypuzovaného proudu protéká dielektrikem 11 do kondenzátoru 10 v celé jeho délce.

[0011]  Fig. 3 zobrazuje navinutí běžně známé pro elektrické motory, transformátory  a elektromagnety patentované v červnu 2009, a publikované mezinárodně ve WO 2010/00 33 94 A2. Fig. 3 zobrazuje princip tohoto vinutí, který sestává se ze dvou kovových průchodů 18, 19 a dvou kapacitátorů 20, 21 připojených mezi kovovými průchody 18, 19. Vše je připojeno ke kmitajícímu tlakovému zdroji 24 přes elektrická připojení 22, 23.

[0012]  Vynález zde popsaný je elektrický generator, který je technicky jednoduchý a z fyzikálního hlediska snadný k pochopení, sestaávající se ze známých částí, které jsou nepohyblivé a podobné transformátoru. Magnetické jádro 1 je oboustranné a je vyrobeno z lehce magnetického materiálu. V případě indukce, magnetické pole 6 cívky 2 je v polaritě proti magnetickému poli 7 cívky 3. Budící cívka 4 je ovinuta okolo magnetického jádra 1 z vnějšku. Elektrický proud v budící cívce 4 vytváří slabé magnetické pole v rámci magnetického jádra 1 a způsobuje indukci v cívkách 2, 3. Následně, elektrické napětí a proud v cívce 3 jsou indukovány skrze magnetické pole 6 a cívky 2. Ve stejném čase indukuje magnetické pole 7 cívky 3 indukuje elektrické napětí a proud v cívce 2. To je přínosem tohoto vynálezu, v oblasti fyziky novinka. Sebeindukce je v popisovaném generátoru teoreticky rozdělena na dvě části. Indukční cívka 2 pracuje s magnetickým polem proti magnetickému poli cívky 3 a naopak. Princip tohoto procesu bude využít napříč globální ekonomikou. Indukované napětí a proud v obou indukčních cívkách 2, 3 vzrůstají simultánně s každou půlperiodou.

[0013] Je experimentálně jasně prokazatelné, že energie v budící cívce 4 je jalovým proudem, tedy faktor cos  φ (účiník) je v oblasti hodnoty 0,1. Dále, faktor cos φ je v obou indukčních cívkách 2 a 3 v oblasti hodnoty 0,9. To znamená, že reakční proud, oscilující v kapacitátoru a ve vinutí budící cívky 4 indukuje aktivní energii v indukčních cívkách 2, 3.

[0014] Fyzikální funkčnost produktu zde popsaného, ve shodě s aktuální úrovní poznání v oblasti fyziky, je záhadou, která nemůže být vyřešena polemikou. Lze toho dosáhnout pouze experimentálně. Experimentální prototyp je snadný a nijak drahý k sestrojení v běžném výrobním zařízení v oblasti elektrických strojů či přístrojů. Odpovídající měření prokazují, že vynález zde popsaný je vědecky přesný.

 

Translated by Petr Hejtmánek, ELVIDApro, 2020 Copyright1.
 Assistant

Camilla Benoni
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel:+32474312639

 Dr. Pavel Imris

tel:+49398842377

Transformer with capacitive resistor for operating with high inductivity consists of a low-retentivity magnet core with primary and secondary windings fitted around it

Abstract
A primary ribbon-capacitor coil-type winding (10) is wound on a magnet core (9). A ribbon capacitor consists of two electrically conductive foils running parallel to, and on both sides of, a non-conductor and encased with an electric insulator and wound into a transformer coil. The length and width of the ribbon capacitor are matched to the number of turns in such a way that a blind current pulsing through the ribbon capacitor is converted to an active current.
 

WO2010003394 - CAPACITIVE WINDING FOR ELECTRIC MOTORS, TRANSFORMERS, AND SOLENOIDS

 

The invention relates to a capacitive winding which is made of copper wire, has an inductive reactance of zero, is composed of two parallel conductors (1, 2), and is wound like a coil on the soft magnetic core (8). Both conductors (1, 2) are electrically connected at the beginning of the coil by means of a capacitor (3) and are also electrically connected to a capacitor (4) at the end of the coil. The first conductor (1) is connected to a pole of an oscillating power generator (5) at the beginning of the coil, while the second conductor (2) is connected to the second pole of the oscillating power generator at the end of the coil. The capacitive winding is arranged in the stator and rotor grooves of an electric motor, and the capacitors (3, 4) are mounted outside the motor structure. Capacitive current that flows through the windings of an electric motor generates a magnetic field in the gap between the stator and the rotor such that the apparent electric power is converted into effective mechanical power.

 

Link to DEPATIsnet here..
Link to patantscope.wipo.int here.
.
Link to lens.org here..

Described electric generator contradicting the Law of Energy Conservation. Its output of electric energy is 4 times higher than the input energy. This is the discovery of a new law in physics. The therewith produced electric energy will be of benefit for humanity. The global environment will be free of air pollution. This patent could be used everywhere, idustry, spedition, for various devices, machines, vehicles and equipment for common life across the entire human culture.

 

 Link to patents.google.com here..
 Link to DEPATISnet here..
 Link to freepatentsonline.com here..

Description

The present invention relates to an electric generator consisting of two induction coils and an exciter coil, whereby the induction coils are wrapped around a two-polar magnet made of ferrous magnetic material and the exciter coil is wrapped around the two sides from the outside. The two induction coils are wrapped around the magnet core of copper wire in a known way. The exciter coil is wrapped around the two-sided core and runs from a band condenser with capacitor resistance from the outside. This invention describes a physical process, the function of which is connected to self-induction.

As per technological standards, the electric generator is a machine that transforms mechanical to electrical energy. Its functionality is based on the Law of Induction, according to which the pressure induced is proportional to the device from the coil number and the change speed of the magnetic field. Multiple technical alternatives of the generator have been constructed based on this principle of physics.

The invention was conceived in a simple technical device and consists of known components, which do not move. The generator is static. The physical process is unknown and is of immense cognitive importance for humanity. Electrical energy in terms of the mass-energy relationship has a mathematical and physical definition that is different from the one Einstein wrote about in his works.

The invention aims to create a device to implementation of a physical process, in which electrical energy is usable through induction in two magnetically connected induction coils.

The means of attaining this goal consist of two induction coils and an exciter coil as well as a bilateral core made of soft magnetic material.

This new structure (means) will be clarified further by means of presentation of examples.

 

Schematically:
Fig. 1 shows a lateral view of a generator with two induction coils and an exciter coil as well as a bilateral core made of soft magnetic material.
Fig. 2 shows a lateral view of a band condenser.
Fig. 3 shows a lateral view of exciter wrapping with two parallel ducts and two condensers.

The physical basis of this invention is portrayed in Fig. 1. The bilateral magnetic core 1 consists of soft magnetic material. The first induction coil 2 is connected to the first side 1a and the second induction coil 3 is connected to the second side 1b. Exciter coil 4 is wrapped around the two sides 1a and 1b. The magnetic field lines 5 of exciter coil 4 are outside magnetic core 1. The magnetic field lines 6, 7 of induction coils 2, 3 are connected to the inside of induction coils 2, 3. The electric connection 8 connects induction coil 2 with an electrical charge, which is not shown. The electric connection 9 links induction coil 3 to an electrical charge, which is also not shown.

Fig. 2 shows the band condenser 10 as it is illustrated in DE 199 27 355 A1. The dielectric 11 is located between metal foils 12, 13. Electric insulator 14 is above the structure. Metal foils 12 and 13 are in the middle of electrical connections 15 and 16, connected to pressure source 17. In such a circuit, the displacement current flows via dielectric 11 into the entire length of capacitor 10.

Fig. 3 shows the winding known for electric motors, transformers and electromagnets patented in June 2009 and published internationally in WO 2010/00 33 94 A2. Fig. 3 shows the principle of this winding, which consists of two metal ducts 18, 19 and two capacitors 20, 21 connected between the metal ducts 18, 19. Everything is connected to the oscillating pressure source 24 via electrical connections 22, 23.

The invention described here is an electric generator which is technically simple and easy to understand from a physical point of view, consisting of known parts which are not movable and resembles a transformer. The magnetic core 1 is bilateral and made of soft magnetic material. In the case of induction, magnetic field 6 of coil 2 is in polarity against magnetic field 7 of coil 3. The exciter coil 4 is wrapped around magnet core 1 from the outside. The electric current in exciter coil 4 generates a weak magnetic field within the magnet core 1 and causes induction in the coils 2, 3. Thereafter, electrical voltage and current in coil 3 are induced through magnetic field 6 of coil 2. At the same time, magnetic field 7 of coil 3 induces electrical voltage and current in coil 2. This is the physical novelty of this invention. Self-induction is theoretically divided in two parts in the generator described here. Induction coil 2 works with its magnetic field against the magnetic field of induction coil 3 and vice versa. The functioning of this physical process will be used throughout the global economy. The induced voltage and the current in both induction coils 2, 3 rise simultaneously in each half period.

It is experimentally obvious to prove that the power in exciter coil 4 is reactive current i.e. the power factor cos Phi is in the range of 0.1. Further, the factor cos Phi in both induction coils 2 and 3 is in the range of 0.9. This means that through the reactive current oscillation in the capacitor winding in exciter coil 4 induces active power in induction coils 2, 3.

The physical function of the product described here is, according to the current state of knowledge in physics, a puzzle that cannot be fully solved polemically. This can only be done experimentally. An experimental prototype is easy and inexpensive to make in an electric facility. Corresponding measurements prove that the invention described herein is scientifically accurate.

Subcategories