Následující údaje byly získány z dokumentů předložených registrující stranou

 

Dokument v PDF - CZ LANGUAGE

 

PODSTATNÉ INFORMACE

Popisuje elektrický generátor popírající Zákon Zachování Energie. Jeho výstupní elektrická energie je 4 krát vyšší, než energie vstupní. Je to odhalením nového fyzikálního zákona. Takto vyrobená elektrická energie bude přínosem pro lidstvo. Celoplanetární životní prostředí bude zbaveno znečištění ovzduší.

Signatura
Dr. Pavel Imris, CSc.
Státní příslušnost Slovenská Republika
Nynější adresa: 17268 Boitzenburger Land, Spolková Republika Německo

Datum: 19. prosince 2018

 

Nákres generátoru

Hlavní část: elektrický generátor je charakterizovaný tím,
že je obalený okolo bipolárního magnetu (1) z lehce
magnetického matriálu, dvě indukční cívky (2,3) jsou
odděleny na každé straně (1a, 1b) a vytvářené
elektrické pole (4), které prochází z pásmového
kondenzátoru (10) přes ony obě strany (la, 1b)
a kmitající zdroj (17) připojený přes elektrickou
přípojku (15) k budicí cívce.

 

PATENT ČÍSLO DE 20 2018 004 259 U1 12.06.2018

Popis

[0001] Předložený vynález se vztahuje k elektrickému generátoru, sestávajícího se ze dvou indukčních cívek a budící cívky, kde jsou indukční cívky instalovány okolo bipolárního magnetu vyrobeného z magnetického materiálu na bázi železa, přičemž budící cívka je situována okolo obou stran z vnějšku.

[0002] Tyto dvě indukční cívky jsou navinuty okolo měděného magnetického jádra běžným způzobem. Budící cívka je vinuta okolo dvoustranného jádra napájena pásmovým kondenzátorem s kapacitním odporem z vnějšku. Tento vynález poukazuje na fyzikální process, funkci, která je spojená s vlastní indukcí.

[0003] V rámci technologických standardů je elektrický generator přístroj, který transformuje mechanickou energii na elektrickou. Funkčnost je založena na Indukčním zákonu, podle kterého je indukovaný tlak přímo úměrný zařízení z hledika počtu cívek a rychlostí změn magnetického pole. Mnoho technických alternativ tohoto generátoru bylo konstruováno na základě tohoto fyzikálního principu.

[0004] Tento vynález byl koncipován jako jednoduché technické zařízení obsahující známé součásti, které se nepohybují. Tento generátor je statický. Fyzikální process je neznámý a má obrovský význam pro lidské poznání. Elektrická energie v podmínkách vzahu hmota-energie má jinou matematicko-fyzikální definici než popsal Einstein ve své práci.

[0005] Tento vynález má za cíl vytvořit zařízení pro implementaci do fyzikálních procesů, ve kterých je elektrická energie využitelná díky indukci ve dvou magneticky propojených indukčních cívkách.

[0006] Prostředky k dosažení tohoto cíle se sestávají ze dvou indukčních cívek a budící cívky, stejně jako oboustranné jádro z lehce magnetického materiálu.

[0007] Tato nová struktura (prostředky) budou lépe objasněny pomocí prezentace příkladů.

[0008] Schematicky:

 

Fig. 1 zobrazuje boční pohled na generátor se dvěma indukčními cívkami, budící cívkou, a oboustranným jádrem vyrobeným z lehce magnetického materiálu.

Fig. 2 zobrazuje boční pohled na pásmový kondenzátor

Fig. 3 zobrazuje boční pohled na budící cívku se dvěma paralelními kanálky a dvěma kondenzátory

 

 

[0009] Fyzikální základ tohoto vynálezu je vyobrazený na Fig. 1. Oboustranné magnetické jádro 1 sestává se z lehce magnetického materiálu. První indukční cívka 2 je připojená ke druhé straně 1b. Budící cívka 4 je ovinuta okolo dvou stran 1a a 1b. Siločáry magnetického pole 6, 7 indukčních cívek 2, 3 jsou napojeny do středů indukčních cívek 2, 3. Elektrické spojení 8 připojuje indukční cívku 2 s elektrickým nábojem, což není zobrazeno. Elektrické propojení 9 uvádí indukční cívku 3 v elektrický náboj, který taktéž není zobrazen.

[0010]  Fig. 2 zobrazuje pásmový kondenzátor 10 jak je ilustrováno v DE 199 27 355 A1. Dielektrikum 11 je umístěno mezi metalické fólie 12, 13. Elektrický izolant 14 je nad touto strukturou. Metalické fólie 12 a 13 jsou uprostřed elektrických přípojek 15 a 16, připojené k tlakovému zdroji. V takovém obvodu tok vypuzovaného proudu protéká dielektrikem 11 do kondenzátoru 10 v celé jeho délce.

[0011]  Fig. 3 zobrazuje navinutí běžně známé pro elektrické motory, transformátory  a elektromagnety patentované v červnu 2009, a publikované mezinárodně ve WO 2010/00 33 94 A2. Fig. 3 zobrazuje princip tohoto vinutí, který sestává se ze dvou kovových průchodů 18, 19 a dvou kapacitátorů 20, 21 připojených mezi kovovými průchody 18, 19. Vše je připojeno ke kmitajícímu tlakovému zdroji 24 přes elektrická připojení 22, 23.

[0012]  Vynález zde popsaný je elektrický generator, který je technicky jednoduchý a z fyzikálního hlediska snadný k pochopení, sestaávající se ze známých částí, které jsou nepohyblivé a podobné transformátoru. Magnetické jádro 1 je oboustranné a je vyrobeno z lehce magnetického materiálu. V případě indukce, magnetické pole 6 cívky 2 je v polaritě proti magnetickému poli 7 cívky 3. Budící cívka 4 je ovinuta okolo magnetického jádra 1 z vnějšku. Elektrický proud v budící cívce 4 vytváří slabé magnetické pole v rámci magnetického jádra 1 a způsobuje indukci v cívkách 2, 3. Následně, elektrické napětí a proud v cívce 3 jsou indukovány skrze magnetické pole 6 a cívky 2. Ve stejném čase indukuje magnetické pole 7 cívky 3 indukuje elektrické napětí a proud v cívce 2. To je přínosem tohoto vynálezu, v oblasti fyziky novinka. Sebeindukce je v popisovaném generátoru teoreticky rozdělena na dvě části. Indukční cívka 2 pracuje s magnetickým polem proti magnetickému poli cívky 3 a naopak. Princip tohoto procesu bude využít napříč globální ekonomikou. Indukované napětí a proud v obou indukčních cívkách 2, 3 vzrůstají simultánně s každou půlperiodou.

[0013] Je experimentálně jasně prokazatelné, že energie v budící cívce 4 je jalovým proudem, tedy faktor cos  φ (účiník) je v oblasti hodnoty 0,1. Dále, faktor cos φ je v obou indukčních cívkách 2 a 3 v oblasti hodnoty 0,9. To znamená, že reakční proud, oscilující v kapacitátoru a ve vinutí budící cívky 4 indukuje aktivní energii v indukčních cívkách 2, 3.

[0014] Fyzikální funkčnost produktu zde popsaného, ve shodě s aktuální úrovní poznání v oblasti fyziky, je záhadou, která nemůže být vyřešena polemikou. Lze toho dosáhnout pouze experimentálně. Experimentální prototyp je snadný a nijak drahý k sestrojení v běžném výrobním zařízení v oblasti elektrických strojů či přístrojů. Odpovídající měření prokazují, že vynález zde popsaný je vědecky přesný.

 

Translated by Petr Hejtmánek, ELVIDApro, 2020 Copyright